Obchodní podmínky pro nákup na koblasa.cz.


 


Provoz el. obchodu z kapacitních důvodů dočasně přerušen. Děkujeme za pochopení. Registrovaní, osobní odběr, rozvozy a obchody dle dohody na info@koblasa.cz nebo sms 724243234.

 

Všeobecná ustanovení

Kupující provedením závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Objednání zboží a služeb

Využijte možnost nákupu z Vašeho domova, nákupu 24 hodin denně. Objednávat můžete pomocí nákupního košíku v elektronickém obchodě, telefonu, e-mailu nebo písemně na naší adrese. Seznam zboží na stránkách www.koblasa.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká skutečným dodáním zboží.  Podle objemu objednávky může prodávající žádat zaplacení finanční zálohy kupujícím. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Dodavatel se zavazuje, že odběrateli dodá zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Zásilka se zbožím obsahuje daňový doklad a návod k použití výrobku, pokud udáte kontaktní email, odesíláme elektronicky.  Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím upravit nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Potvrzení objednávky

Objednávky potvrzujeme do 24 hodin (pracovní den), potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem.


Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky,  e-mailem bez udání důvodu. Uveďte pouze Vaše kontaktní informace a podrobnosti k zaslané objednávce, abychom ji mohli dohledat a zrušit.

 

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info(at)koblasa.cz nebo písemně na adresu dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč byly zaslány budou vráceny odesilateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Poplatky za dopravu a balení zboží

Aktuální informace na www v oddílu " Doprava a platba"

Rozvoz:  zdarma, více informací v oddílu „Rozvozy“.

Balné:  neúčtujeme, pouze v případě použití speciálních obalů u expedice živého a mraženého krmiva: informace na www v oddílu " Doprava a platba", popř. v položkách el. obchodu

Dodací lhůta

Zboží expedujeme do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Zasíláme v pondělí a úterý, po dohodě se zákazníkem lze i ve středu. V případě, že objednané zboží není skladem a nelze jej expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne podobný  výrobek. Nahrazení objednaného zboží až po obdržení souhlasu kupujícího.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zjistí mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u dodavatele. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info(at)koblasa.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.koblasa.cz.

ČeskyEnglishDeutsch

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout